Новини и събития

На 10 октомври 2020 г. в гр. Правец екипът на „Българската организация за верификация на лекарствата“ взе участие в Четиринадесетата национална конференция по болнична фармация. Г‑жа Илиана Паунова, Изпълнителен директор на БОВЛ и г-жа Нина Николова, Мениджър Връзки с клиентите в БОВЛ представиха презентация на тема „Законодателна рамка на Директивата срещу фалшифицираните лекарства в България. Практически опит в болничните аптеки при верификация“.

На конференцията бяха обсъдени новите текстове в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, свързани с Директивата срещу фалшифицираните лекарства, които бяха приети на 28 юли 2020 г., задълженията на болничните аптеки по Директивата и Делегирания регламент и практически аспекти при верификация на лекарствените продукти в болничните аптеки.

Сподели: